Home Geschiedenis Contact Scheveningen Lekkum Energie Voorwaarden


Huurvoorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor een woning van Jofelhuren dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Hieronder geven wij een samenvatting van die voorwaarden.

Inkomensnorm:

Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maandinkomen (uit vast dienstverband, exclusief toeslagen, tantiémes en vakantiegeld)4,5 tot 5 x de kale maandhuur dient te bedragen. Een eventueel tweede inkomen wordt hierbij voor de helft meegerekend.
Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d. worden op het inkomen in mindering gebracht.
Extra inkomen uit overwerk wordt alleen meegerekend indien dit beroepsmatig is en een structureel onderdeel uitmaakt van het inkomen.

Werkgeversverklaring:

Op het inschrijfformulier wordt een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaring dient origineel en van recente datum te zijn voorzien en te worden ondertekend door de werkgever. Naast de werkgeversverklaring dient u een recente loonstrook bij te voegen. Indien u geen werkgever heeft (zoals bijvoorbeeld pensioengerechtigden), dient u een recente jaaropgave van uw inkomen te overleggen.
Zelfstandigen dienen een volledige, door een accountant of administratiekantoor opgemaakte balans (uitgebreide winst- en verliesrekening) van de afgelopen twee jaar te overleggen. Tevens is een bankgarantie vereist. Zelfstandigen dienen tenminste een jaar zaak te hebben gevoerd.
Indien ook het eigen vermogen meegerekend dient te worden dient hier ook een opgave van te worden meegezonden.
Tevens dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs toegevoegd te worden. Zowel de aanvrager als eventuele partner dienen deze gegevens te verstrekken.

Huurperiode:

De eventuele te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met 1 maand. De opzegtermijn bedraagt een 1 volle kalendermaand.


Jos Felen   •   Lekkum   •   Scheveningen   •   Nederland   •